Skip to main content

Gianni Lettieri

Presidente Meridie SpA e Atitech SpA